Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Studio Rocket Power (hierna te noemen “Studio Rocket Power”), een onderneming met adres Laan van Nieuw Guinea 64A te Utrecht. Studio Rocket Power is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86732781.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Bedrijf: de wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

BW: het Burgerlijk Wetboek.

Consument: de wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Opdracht: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Studio Rocket Power voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.

Dienstverlening op afstand: een overeenkomst die tussen Studio Rocket Power en de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Studio Rocket Power en de Wederpartij.

Wederpartij: de partij die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Dienst. De Wederpartij kan zowel een Bedrijf als een Consument zijn.

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Studio Rocket Power en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Studio Rocket Power, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

Offertes en/of aanbiedingen

 1. Alle offertes en/of aanbiedingen waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod en kan steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door Studio Rocket Power tevens binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Alle offertes en/of aanbiedingen van Studio Rocket Power zijn 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld.
 3. Studio Rocket Power kan niet aan zijn offertes en/of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij op basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte en/of aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte en/of aanbieding opgenomen aanbod dan is Studio Rocket Power daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Studio Rocket Power anders aangeeft.

Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte en/of aanbieding van Studio Rocket Power.
 2. Offertes en/of aanbiedingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen langs elektronische weg). Studio Rocket Power is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.
 3. Op het moment dat Studio Rocket Power van de Wederpartij een opdrachtbevestiging ontvangt, komt een Overeenkomst tussen partijen tot stand, dan wel op het moment dat Studio Rocket Power feitelijk begint met de uitvoering.
 4. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

Uitvoering overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt door Studio Rocket Power naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Studio Rocket Power bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoegd. Studio Rocket Power is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Studio Rocket Power is gerechtigd de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Studio Rocket Power het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Studio Rocket Power niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt Studio Rocket Power de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Studio Rocket Power zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht Studio Rocket Power de Wederpartij hierover van te voren in.
 4. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal Studio Rocket Power daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal Studio Rocket Power proberen te trachten – voorzover mogelijk – vooraf een prijsopgave doen.
 5. Studio Rocket Power zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Studio Rocket Power kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Verplichtingen Wederpartij

 1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, instructies en/of materialen waarvan Studio Rocket Power aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
 2. Studio Rocket Power is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Studio Rocket Power is uit gegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Studio Rocket Power kenbaar behoorde te zijn.
 3. Indien de door de Wederpartij verstrekte materialen zijn beschermd door het intellectuele eigendom, garandeert de Wederpartij hij beschikt over de vereiste licenties.
 4. De Wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Studio Rocket Power onmogelijk maakt de Opdracht naar behoren uit te voeren.
 5. Indien de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in dit artikel, heeft voldaan, heeft Studio Rocket Power het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke prijs of tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.

Proeven

 1. De Wederpartij is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Studio Rocket Power ontvangen modellen, prototypes of proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan van Studio Rocket Power terug te zenden.
 2. Goedkeuring van de proeven door de Wederpartij geldt als erkenning dat van Studio Rocket Power de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 3. Studio Rocket Power is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Wederpartij goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 4. Een op verzoek van de Wederpartij vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proef in de prijs zijn inbegrepen.

Herziening

 1. Na levering van de Dienst komt aan de Wederpartij het recht toe op twee herzieningen van de Dienst zonder dat de Wederpartij een aanvullende vergoeding verschuldigd is, tenzij expliciet anders overeengekomen. Na levering van de Dienst komt aan de Wederpartij het recht toe op twee herzieningen van de Dienst zonder dat de Wederpartij een aanvullende vergoeding verschuldigd is, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 2. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tegen het geldende tarief van Studio Rocket Power.

Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Studio Rocket Power aangegeven prijzen en tarieven altijd exclusief BTW.
 2. De prijzen en tarieven zijn exclusief verzend-, reis-, verblijf- en andere onkosten, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke tarieven van Studio Rocket Power.
 4. Van alle bijkomende kosten zal Studio Rocket Power tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.
 5. Indien Studio Rocket Power bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs of vast tarief overeenkomt, is Studio Rocket Power gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 6. In het geval Studio Rocket Power voornemens is de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 7. Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  1. de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Studio Rocket Power rustende verplichting ingevolge de wet;
  2. de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  3. Studio Rocket Power alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; of
  4. bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Betaling

 1. Betaling geschiedt door middel van overmaking op een door Studio Rocket Power aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen.
 2. Studio Rocket Power zal voor het door de Wederpartij verschuldigde bedragen een factuur sturen. De betalingstermijn van elke factuur is 14 dagen dagen na de datum van de betreffende factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen.
 3. Facturatie vindt maandelijks plaats, tenzij anders overeengekomen.
 4. Automatische incasso’s worden met een periode van een maand verstuurd vanaf de eerste betaling. Deze incasso’s lopen zolang dat is afgesproken tussen Studio Rocket Power en de Wederpartij. Voordat het incasso wordt afgeschreven ontvangt Wederpartij een notificatie. Er mag niet worden afgeweken van het aantal termijnen zoals is afgesproken aan het begin van de overeenkomst. Bij stornering behoudt Studio Rocket Power het recht om opnieuw te incasseren.
 5. Studio Rocket Power en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de Wederpartij te betalen volgens de termijnen en de percentages zoals neergelegd in de Overeenkomst.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
 7. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 8. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.
 9. Een door de Wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.
 10. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
 11. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Studio Rocket Power, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €100 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 12. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Studio Rocket Power, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding, zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 13. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Studio Rocket Power pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Studio Rocket Power de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
 14. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of curatele zijn de vorderingen van Studio Rocket Power en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Studio Rocket Power onmiddellijk opeisbaar.
 15. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de Wederpartij.

Dienstverlening op afstand

 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.
 2. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft Studio Rocket Power het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
 3. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.
 4. De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door de Studio Rocket Power geplaatst standaardformulier op de website voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.
 5. Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Studio Rocket Power met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Wederpartij en indien de Wederpartij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Studio Rocket Power de Dienst volledig heeft verricht.
 6. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, stort Studio Rocket Power uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.
 7. Het voorgaande in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
  1. onroerende goederen;
  2. financiële diensten;
  3. diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;
  4. diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  5. kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;
  6. producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Studio Rocket Power geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
  7. verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
  8. hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
  9. producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
  10. producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
  11. producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;
  12. producten en/of diensten van persoonlijke aard;
  13. producten en/of diensten op maat gemaakt.

Klachten

 1. De Wederpartij dient de Opdracht op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken of de uitgevoerde Opdracht aan de Overeenkomst beantwoord.
 2. Klachten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Opdracht schriftelijk aan Studio Rocket Power gemeld te worden.
 3. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Opdracht of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 4. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Studio Rocket Power binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de klacht.

Leveringstermijn

 1. Indien voor de levering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
 2. Studio Rocket Power is niet aansprakelijk in het geval van voor de Wederpartij schadelijke gevolgen wegens overschrijding van leveringstermijnen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Studio Rocket Power.
 3. Indien Studio Rocket Power gegevens, materialen of instructies nodig heeft van de Wederpartij die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Studio Rocket Power heeft verstrekt.
 4. Voor de overeengekomen leveringstermijnen geldt niet dat Studio Rocket Power na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is. Hiervoor is telkens een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Studio Rocket Power een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
 5. Een ingebrekestelling is niet vereist indien de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Studio Rocket Power zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Indien Studio Rocket Power binnen deze termijn niet alsnog levert, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 265 Boek 6 van het BW.

Overmacht en onvoorziene omstandigheden

 1. Een tekortkoming kan niet aan Studio Rocket Power of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. In de Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Studio Rocket Power geen invloed kan uitoefenen en waardoor Studio Rocket Power niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Onder overmacht van Studio Rocket Power wordt in ieder geval verstaan:
  1. stakingen;
  2. storingen in het verkeer;
  3. overheidsmaatregelen die Studio Rocket Power verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
  4. relletjes, oproer, oorlog;
  5. verkeersbelemmeringen;
  6. gebrek aan arbeidskrachten;
  7. extreme weersomstandigheden;
  8. brand;
  9. in-, uit- en/of doorvoerverboden; en/of
  10. elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Studio Rocket Power in redelijkheid niet door de Wederpartij mag worden verlangd.

Beëindiging overeenkomst

 1. Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.
 2. Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 14 dagen.
 3. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, in geval van:
  1. aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;
  2. aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij;
  3. liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de andere partij; of
  4. onderbewindstelling, curatele of schuldsanering in de zin van de Wet schuldsanering natuurlijke personen van de andere partij.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Studio Rocket Power op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Studio Rocket Power de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. Studio Rocket Power behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Aansprakelijkheid

 1. Studio Rocket Power is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Studio Rocket Power, en niet voor meer dan het bedrag dat de verzekeraar aan Studio Rocket Power uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;
  2. redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Studio Rocket Power aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Studio Rocket Power toegerekend kunnen worden; of
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden.
 1. Studio Rocket Power is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de Wederpartij, schade wegens door Studio Rocket Power gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de Overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
 2. Studio Rocket Power is nooit aansprakelijk voor fouten in het materiaal dat door de Wederpartij ter hand is gesteld of voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Wederpartij, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 3. Studio Rocket Power is nooit aansprakelijk voor fouten, indien de Wederpartij op een eerder moment goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
 4. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen wordt mede bedongen ten behoeve van de door Studio Rocket Power voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, en Studio Rocket Power is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van deze ingeschakelde derden.
 5. Studio Rocket Power is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Studio Rocket Power, de Wederpartij of derden.

Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Studio Rocket Power gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Studio Rocket Power zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Studio Rocket Power niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Onverminderd het vorengaande is Studio Rocket Power bevoegd de naam van de Wederpartij op te nemen op een lijst van relaties, welke op de website dan wel via andere uitingen naar derden wordt gepubliceerd, tenzij anders is overeengekomen.

Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Studio Rocket Power voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door Studio Rocket Power of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde Producten c.q. Diensten is veroorzaakt of toegebracht.
 2. Daarnaast vrijwaart de Wederpartij Studio Rocket Power,voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
 3. De Wederpartij is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, materialen, analyses, ontwerpen, schetsen, tekeningen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, (elektronische) informatie alsmede voorbereidend materiaal daarvan (gezamenlijk het “IE Materiaal”), berusten uitsluitend bij Studio Rocket Power of diens licentiegevers.
 2. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend eventuele rechten en bevoegdheden met betrekking tot het IE Materiaal die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of die schriftelijk uitdrukkelijk worden toegekend.
 3. Het is de Wederpartij niet toegestaan enig verkregen recht of bevoegdheid met betrekking tot het IE Materiaal over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Rocket Power.
 4. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen uit het IE Materiaal te verwijderen of te wijzigen, tenzij anders overeengekomen.
 5. Het is Studio Rocket Power toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van het IE Materiaal. Indien Studio Rocket Power door middel van technische bescherming het IE Materiaal heeft beveiligd, is het de Wederpartij niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 6. Iedere exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking door de Wederpartij van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Studio Rocket Power.
 7. De Wederpartij zal voor een dergelijke schending een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €500 per inbreuk makende handeling betalen aan Studio Rocket Power, onverminderd het recht van Studio Rocket Power om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
 8. Er zal geen sprake zijn van schending van de intellectuele eigendomsrechten, indien de Wederpartij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen van Studio Rocket Power voor exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt.
 9. Al het door Studio Rocket Power ontwikkelde IE Materiaal voor de uitvoering van de Overeenkomst kan door Studio Rocket Power voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij anders is overeengekomen met de Wederpartij.

Privacy

 1. Studio Rocket Power respecteert de privacy van de Wederpartij. Studio Rocket Power behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Wederpartij stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Wederpartij hanteert Studio Rocket Power passende beveiligingsmaatregelen.
 2. Studio Rocket Power gebruikt de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht.
 3. Voor meer informatie over privacy wordt naar deze pagina verwezen.

Vervaltermijn

Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die de Wederpartij jegens Studio Rocket Power en/of jegens de door Studio Rocket Power eventueel ingeschakelde derden heeft, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens Studio Rocket Power en/of de door Studio Rocket Power eventueel ingeschakelde derden kan aanwenden.

Overdracht

 1. Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Studio Rocket Power te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen.
 2. Studio Rocket Power is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

Nawerking

De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Bijzondere bepalingen omtrent cursussen en coaching

1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Studio Rocket Power aan te bieden of te doen geven.
2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de traject of cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Studio Rocket Power aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Studio Rocket Power in de praktijk tot uitvoering brengt.
3. Studio Rocket Power is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Studio Rocket Power, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
4. Bij tussentijdse ontbinding van een traject blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.
5. De door Studio Rocket Power aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende trajecten, modules en/of workshops mogen nimmer met derden worden gedeeld.
6. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen workshop, training, programma en/of coaching is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:

• annulering tot 14 dagen voor de uitvoering van de opdracht; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 30% van het in de offerte overeengekomen bedrag;

• annulering tussen 14 en 7 dagen voor de uitvoering van de opdracht; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 25% van het in de offerte overeengekomen bedrag;

• annulering binnen 7 dagen voor de uitvoering van de opdracht; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag;

• annulering tot 24 uur voor de uitvoering van de opdracht; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 85% van het in de offerte overeengekomen bedrag.

Overig

 1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 2. De administratie van Studio Rocket Power geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Wederpartij gedane aanvragen. De Wederpartij erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 3. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Studio Rocket Power zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 4. De plaats van uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar Studio Rocket Power is gevestigd.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen Studio Rocket Power en de Wederpartij, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Midden-Nederland.

Versie: juni 2022

 

Gegevens

KVK: 86732781
BTW: NL004304416B92
Laan van Nieuw-Guinea 64 A
3531JM Utrecht

Contact

hallo@studiorocketpower.com

Socials